Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Time4webservice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Time4webservice, gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam. Klant: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (niet-zijnde een consument). Dienstverlening: het leveren door Time4webservice van zaken, producten, informatie/gegevens en/of diensten.

2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst tot Dienstverlening tussen Time4webservice en een Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk, schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Time4webservice, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De algemene voorwaarden van Klant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigbaar zijn of op andere wijze hun rechtsgeldigheid hebben verloren, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

3 Offertes

3.1 Al offertes van Time4webservice zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van leverbaarheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting voor Time4webservice tot levering van een gedeelte van de in de offerte begrepen Dienstverlening tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze offerte automatisch voor nabestellingen.
3.3 De door Time4webservice uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Time4webservice is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant, schriftelijk, binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders aangegeven.
3.4 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Time4webservice verstrekte gegevens waarop onze offerte is gebaseerd. Indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn is Time4webservice gerechtigd de offerte in te trekken of te wijzigen.

4 Levering

4.1 Klant is verplicht de gekochte Dienstverlening af te nemen op het moment waarop deze aan hem door Time4webservice worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking staan.
4.2 Indien Klant de afname van de Dienstverlening weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de Dienstverlening worden opgeschort voor risico van Klant. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn, evenals de relevante kosten van de Dienstverlening zelf.
4.3 Het risico van verlies of beschadiging met betrekking tot de Dienstverlening die voorwerp van de overeenkomst is, gaat over op de Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of van een door de Klant gebruikte hulppersoon is gebracht.

5 Levertijd

5.1 Door Time4webservice opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Time4webservice spant zich er naar behoren voor in overeengekomen levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen.
5.2 De door Time4webservice opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens van Klant in haar bezit zijn.
5.3 Bij niet tijdige of onjuiste levering dient de Klant Time4webservice derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Time4webservice een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Time4webservice kan levering van bepaalde Dienstverlening afhankelijk stellen van de schriftelijke toestemming van een derde partij die gebruiksvoorwaarden heeft gesteld aan het gebruik van de desbetreffende zaken, producten, informatie/gegevens en/of diensten.

6 Deelleveringen

6.1 Het is Time4webservice toegestaan verkochte Dienstverlening in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Dienstverlening in gedeelten wordt geleverd, is Time4webservice bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7 Technische eisen

7.1 Indien de te leveren Dienstverlening door Klant niet worden gebruikt in overeenstemming met hetgeen waarvoor zij bedoeld zijn, is Time4webservice er niet verantwoordelijk voor dat de geleverde Dienstverlening voldoet aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wet- en/of regelgeving. Alle andere technische eisen die door de Klant aan de te leveren Dienstverlening worden gewenst en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen door partijen schriftelijk te zijn overeengekomen in de overeenkomst.

8 Garantie

8.1 Time4webservice garandeert de door haar geleverde Dienstverlening gedurende een periode van 1 maand na levering.
8.2 Wanneer ten aanzien van de geleverde Dienstverlening sprake is van garantie, heeft Klant recht op herstel van de Dienstverlening. Time4webservice kan er voor kiezen om de Dienstverlening te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De Klant heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de Dienstverlening niet mogelijk is.
8.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies door Klant. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het niet conform de voorgeschreven richtlijnen gebruik maken van geleverde Dienstverlening.
8.4 Indien het een garantie op een Dienstverlening betreft die door een derde partij is geleverd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende derde partij voor de Dienstverlening wordt gegeven.
8.5 Time4webservice garandeert niet dat de Dienstverlening geschikt is voor het door de Klant voorgenomen gebruik en/of zal leiden tot het door de Klant gewenste resultaat gedurende de garantieperiode en daarna.

9 Verplichtingen Klant

9.1 Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig computergebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Time4webservice zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
9.2 Het is Klant niet toegestaan de Dienstverlening te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, etc. Het is Klant niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Time4webservice hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven.
9.3 Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot de Dienstverlening mogelijk te maken, tenzij onderling anders overeengekomen.
9.4 Klant geeft bij deze toestemming aan Time4webservice zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Time4webservice welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken.
9.5 Klant verleent bij deze toestemming aan Time4webservice om deze in staat te stellen om gebruik te maken van gegevens die Time4webservice via de Dienstverlening aan Klant ontvangt en van alle gegevens van Klant die zijn opgeslagen en in de toekomst worden opgeslagen door toepassing van de Dienstverlening. Dit gebruik door Time4webservice omvat een gebruik in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval het opslaan en bewaren van voornoemde gegevens in een gegevensbestand en het bewerken, het verrijken en het ter beschikking stellen door Time4webservice van deze gegevens aan derden voor eenzelfde gebruik door deze derden van de gegevens. Dit recht van Time4webservice is overdraagbaar en eeuwigdurend en kan niet worden beëindigd.

10 Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door Time4webservice geleverde Dienstverlening blijft te allen tijde het eigendom van Time4webservice of van derden (haar licentiegevers en/of toeleveranciers) van wie Time4webservice vergunningen voor licenties heeft gekregen. Klant verkrijgt, indien van toepassing, slechts een niet-exclusief gebruiksrecht op de door Time4webservice geleverde Dienstverlening.
10.2 Door Time4webservice geleverde Dienstverlening is alleen bestemd voor gebruik voor eigen bedrijfsvoering. Het mag niet aan derden worden doorverkocht. Klant mag op geen andere manier gebruik maken van de Dienstverlening, dan door Time4webservice aan Klant uitdrukkelijk is meegedeeld of welk gebruik door Klant redelijkerwijze mag worden verwacht. Dit mede op grond van door Klant aan Time4webservice verstrekte informatie.
10.3 Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 Klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Time4webservice dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Time4webservice haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Time4webservice zich dan zullen bevinden.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Dienstverlening dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Time4webservice zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de Dienstverlening, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen Klant en Time4webservice eindigt aan Time4webservice toekomen en, voor zover zij voor overdracht vatbaar zijn, slechts en alleen aan Klant overgedragen worden, indien dat tussen beiden schriftelijk is overeengekomen, en nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de Klant aan Time4webservice verschuldigd is, zal zijn voldaan.
10.7 Klant vrijwaart Time4webservice, haar licentiegevers en haar toeleveranciers daarbij inbegrepen, tegen elke rechtsvordering van een derde uit hoofde van de overeenkomst en/of vorderingen vanwege inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten, van welke aard dan ook, voor zover een dergelijke rechtsvordering betrekking heeft op of verband houdt met door Klant aan Time4webservice ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, geleverde zaken, producten, informatie/gegevens en diensten.
10.8 Time4webservice zal kennis, technieken en de ideeën ontwikkeld, respectievelijk toegepast voor uitgevoerde Dienstverlening, te allen tijde mogen gebruiken en daarover vrijelijk kunnen beschikken.
10.9 Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Dienstverlening te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
10.10 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom, uit alle door Time4webservice geleverde Dienstverlening, te verwijderen of te wijzigen.

11 Gebreken, klachttermijnen

11.1 Klant dient de Dienstverlening bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: a. of de juiste Dienstverlening is geleverd; b. of de geleverde Dienstverlening wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemt met hetgeen overeengekomen; c. of de geleverde Dienstverlening voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik voor eigen bedrijfsvoering.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Klant deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Time4webservice te melden.
11.3 Niet zichtbare gebreken dient de Klant binnen drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Time4webservice.
11.4 Ook indien Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
11.5 De Dienstverlening kan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Time4webservice worden geretourneerd.

12 Looptijd, opzegging, prijs en prijsverhoging

12.1 Doordat een offerte, aanbieding, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Time4webservice wordt opgestuurd aan Klant en Klant dit document ondertekend retourneert aan Time4webservice, dan wel door betaling door Klant van de vergoedingen aan Time4webservice, aanvaardt Klant de inhoud van dit document en deze algemene voorwaarden van Time4webservice.
12.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst tussen Time4webservice en Klant aangegaan voor de duur van 1 (één) jaar. Voortzetting van de overeenkomst vindt automatisch plaats voor de duur van 1 (één) jaar. Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief tegen het einde van de looptijd, waarbij een opzegtermijn in acht dient te worden genomen van minimaal 90 (negentig) dagen.
12.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: a. in Euro’s; b. exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd; c. op basis van door Time4webservice gehanteerde minimum hoeveelheden.
12.4 Time4webservice kan haar tarieven en prijzen jaarlijks verhogen met de CBS CPI index (2006=100) van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar).
12.5 Daarnaast is Time4webservice niettemin te allen tijde gerechtigd, ook indien Time4webservice met Klant een bepaalde prijs is overeengekomen, tot verhoging van de prijs indien zich gedurende de looptijd van de overeenkomst, significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van de aanschaf en/of ontwikkeling van de Dienstverlening, Hierbij valt bijv. te denken aan stijgingen van grondstoffen / licenties, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden. Indien Klant niet instemt met een prijswijziging is Klant slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar de door het CBS gepubliceerde CPI index van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 10% overschrijdt.
12.6 De door Klant betaalde prijzen en tarieven zijn in bepaalde gevallen gebaseerd op door Time4webservice gehanteerde prijscategorieën (staffels). Klant wordt in dat geval op basis van in de Overeenkomst genoemde kenmerken in een bepaalde categorie ingedeeld. Indien Klant in een andere categorie terecht komt door wijziging van omstandigheden, zoals nader uiteengezet in de Overeenkomst, heeft Time4webservice het recht om de prijs met onmiddellijk ingang te verhogen.
12.7 Indien de kredietwaardigheid van Klant daartoe aanleiding geeft kan Time4webservice nadere zekerheid verlangen, onder andere in de vorm van een bankgarantie vooraf.
12.8 Time4webservice behoudt zich het recht voor administratieve kosten in rekening te brengen.

13 Betaling

13.1 Time4webservice zal de door Klant verschuldigde bedragen periodiek deugdelijk gespecificeerd en eventueel via een elektronische factuur, aan Klant in rekening brengen. Klant zal de verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
13.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is Klant van rechtswege in verzuim; Klant is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
13.3 Betaling dient plaats te vinden via automatische incasso. Klant heeft hiertoe, tot wederopzegging, aan Time4webservice een rechtsgeldige doorlopende machtiging om gerelateerde bedragen periodiek af te schrijven afgegeven. Deze machtiging correspondeert met het unieke machtigingskenmerk(mandaat) welke Time4webservice aan Klant kenbaar maakt. Time4webservice verzendt de factuur minimaal 10 dagen voor de incassodatum naar het door Klant opgegeven e-mailadres.
13.4 Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.5 Bezwaren tegen facturen worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen veertien dagen na factuurdatum met schriftelijke motivering door Klant bij Time4webservice worden ingediend.
13.6 Klant stelt Time4webservice in staat facturen in digitale vorm (bijv. PDF) aan te reiken. Klant zal deze factuur behandelen als ware het op papier verstuurd. Klant is verplicht een e-mailadres aan Time4webservice ter beschikking te stellen waarna Time4webservice digitale facturen kan toe sturen.
13.7 Indien Klant wenst af te wijken van de voorwaarden genoemd onder lid 3 en lid 6 van dit artikel, behoudt Time4webservice zich het recht voor extra kosten hiervoor in rekening te brengen.

14 Incassokosten

14.1 Is Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Klant. De door Klant verschuldigde kosten bedragen in ieder geval minimaal 10% van de openstaande vordering.
14.2 Indien Time4webservice aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

15 Publicatie

15.1 De door Time4webservice geleverde Dienstverlening aan Klant zijn alleen bestemd voor intern gebruik bij Klant. Publicatie is verboden. Indien publicatie van door Time4webservice geleverde Dienstverlening gewenst is, dient vooraf met Time4webservice overeenstemming te worden bereikt over o.m. de financiële vergoeding voor Time4webservice. Bij gebruik van gegevens die door Time4webservice zijn verstrekt vrijwaart Klant Time4webservice voor onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens Klant verstrekte informatie.

16 Opschorting en ontbinding

16.1 Indien Klant niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet, is Time4webservice gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Time4webservice ´s overige rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat Klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Daarnaast is Time4webservice in geval hij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Klant vermoedelijk tekort zal komen in de nakoming van zijn verplichtingen, te allen tijde gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
16.2 Time4webservice is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval van tekortkoming door Klant in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien en nadat de schriftelijke termijn voor herstel is verstrekken, alsmede indien faillissement of surseance van betaling wordt uitgesproken of door Klant wordt aangevraagd en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Klant of in geval Time4webservice Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft.
16.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Time4webservice zich bij de levering van de Dienstverlening bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Time4webservice bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.
16.4 In geval van ontbinding zijn alle schuldvorderingen die Time4webservice jegens Klant heeft of verkrijgt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

17 Aansprakelijkheid

Time4webservice is jegens de Klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
17.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde Dienstverlening geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 8 (Garantie) van deze voorwaarden.
17.2 Time4webservice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Time4webservice of haar ondergeschikten.
17.3 De totale aansprakelijkheid van Time4webservice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Dienstverlening bedongen prijs (excl. BTW), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de vergoeding van de directe schade gesteld op maximaal het bedrag van de voor die Dienstverlening bedongen prijs voor één jaar (excl. BTW), althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000,-
17.4 Uitgesloten is aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
17.5 De aansprakelijkheid van Time4webservice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Time4webservice binnen een redelijke tijd en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Time4webservice ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Time4webservice in staat is adequaat te reageren.
17.6 Een Klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Time4webservice voortvloeiende schade.
17.7 Klant vrijwaart Time4webservice voor alle aanspraken van derden wegens een tekortkoming in de Dienstverlening, welke Dienstverlening (gedeeltelijk) onderdeel uitmaakt van de door Klant aan een derde (met toestemming van Time4webservice) geleverde dienstverlening.

18 Overmacht

18.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Time4webservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Time4webservice niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Time4webservice en overmacht van haar licentiegevers en/of toeleveranciers daaronder begrepen.
18.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Time4webservice opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Time4webservice niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18.3 Indien Time4webservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19 Privacy, gegevensverwerking, beveiliging en verwerking persoonsgegevens.

19.1 Indien Time4webservice dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Klant Time4webservice desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
19.2 Klant vrijwaart Time4webservice voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Time4webservice toegerekend moeten worden.
19.3 Indien Time4webservice op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Time4webservice staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
19.4 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Time4webservice gerechtigd Klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Time4webservice is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Time4webservice is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangsof identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Time4webservice.
19.5 Klant garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Klant worden ingevoerd binnen het kader van de Dienstverlening.
19.6 Onverminderd het hiervoor bepaalde ligt de volledige verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Dienstverlening van Time4webservice door Klant worden verwerkt, bij Klant. Klant staat er jegens Time4webservice voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Klant vrijwaart Time4webservice tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

20 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

20.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle, voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie, alsmede de gegevens welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien dit door een der partijen als zodanig is aangeduid.
20.2 Na sluiting van de overeenkomst zal Time4webservice indien gebruik wordt gemaakt van toegangscodes deze verstrekken aan de Klant. Alle informatie over toegangscodes heeft een strikt vertrouwelijk karakter.
20.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

21 Geschillenbeslechting

21.1 De geschillen welke tussen Time4webservice en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door Time4webservice met Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen onmiddellijk na het ontstaan door werknemers en/of andere medewerkers van partijen ter kennis van hun management worden gebracht. Voordat een der partijen een geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter ter beoordeling voorlegt zullen partijen op managementniveau het gerezen geschil door middel van onderhandelen trachten te beslechten.
21.2 Partijen zullen een tussen hen gerezen geschil als vertrouwelijk beschouwen en hierover naar derden toe geen uitspraken doen, tenzij tussen partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. Wordt bewezen dat de partij, door wiens toedoen het geschil is ontstaan, de vertrouwelijkheid niet is nagekomen, verliest die partij al haar rechten en wordt schadeplichtig.
21.3 De rechter in de woonplaats van Time4webservice is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Time4webservice het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

22 Toepasselijk recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen Time4webservice en Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

23 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

23.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zijn terug te vinden op www.time4webservice.comEen exemplaar van deze Algemene voorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
23.2 Time4webservice is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de algemene voorwaarden van Time4webservice aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden Time4webservice zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt. Indien Klant bezwaar maakt is Time4webservice gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.